Referat fra styremøte i NBF Østfold 9. desember 2014

Tilstede: Anne Mette Hansen, Tore Buarøy, Charlotte Buus Jensen, Randi Tellesbø, Anita Alfredsen, Bente Holmen Eriksen. Ikke tilstede: Dag Einar Steinsnes

FASTE SAKER

Medlemsverving

Pr. 09.12.14 har vi 141 medlemmer; det vil si to nye medlemmer siden siste styremøte.

Økonomi

Vi har fått aktivitetstilskudd kr. 10.000,- og vi har da til sammen kr. 13 852,31. I tillegg har vi kr. 3759,02 på stipendkontoen.
Vi betalte ca. kr. 1000,- for omvisningen på biblioteket i Birmingham.

Aktiviteter:

Regional kompetanseplan

Vi snakket om «Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050» som Anne Berit hadde lagt ut på Østfoldlista. Vi delte den ut på møtet og alle har i tillegg fått den på mail. Alle har rett til og uttale seg om denne høringsuttalelsen og vi har valgt at Bente og Charlotte skal jobbe med dette. Vi andre fra styret skal også lese uttalelsen og komme med innspill / uttalelser. Dette prioriteres på neste styremøte på nyåret. Frist: 1. mars 2015.

Innspill til årsrapporten

Vi snakket om kommuneøkonomien rundt om kring i landet. Flere fylker sliter, blant annet Sogn og Fjordane. Halden ble også nevnt. Det er kommet inn en rapport etter oppfordring fra NBF sentralt, og der er det registret inn svar fra 130 kommuner.
Tore kommer med et forslag til årsrapport etter jul.

Aktivitetsplanen 2015

Vi gikk igjennom planen fra 2014 og Tore skriver den nye ferdig. Når høringen vedrørende kompetansehevingen er klar, legges denne ut på facebook og på hjemmesiden. Referatene må også legges ut etter hvert som de er klare.
Vi sjekker ut tilgang til BaseCamp.

Valg av nytt styre – informasjon til valgkomiteen.

Anne Mette, Dag Einar og Tore er på valg. Anita, Randi, Charlotte og Bente, ikke på valg.
Tore legger dette fram for valgkomiteen og ber dem finne nye kandidater. Sendt fra styre i dag, 9. desember 2014.

Årsmøte / fagdag 2015.

Vi forslår ny dato til 25. februar 2015 og inviterer BF med. Tema: kommunesammenslåing.

Skolebibliotek

Vi ønsker fagdag for skolebibliotek i 2015 og Bente har snakket med Marit Aasbrenn fra Fredrik II videregående skole.

Eventuelt

Bibliotekprisen 2014
Vi sender ut e-post til og ber om forslag fra alle medlemmene våre og Østfold-lista.
Facebook
Skal ligge som «Åpen gruppe»: Norsk Bibliotekforening avd. Østfold, samt en «Lukket gruppe»: NBF Østfold – Intern
Studietur
Vi hadde en vellykket tur til Birmingham. Bente ordner gave fra fengselsbutikken både til biblioteket i Birmingham og universitetsbiblioteket. Adressene sendes til Bente.

Etter møtet spiste vi julemiddag sammen.

Ref. Anne Mette