Referat fra styremøte i NBFØ 4. november 2014

Tilstede: Anita Alfredsen, Tore O. Buarøy, Dag Einar Steinnes, Randi Tellesbø, Bente Holmen Eriksen og Anne Mette Hansen. Forfall: Charlotte Buus Jensen. Hans-Petter i studieturkomiteen kom til saken Om Studietur. –  Sted: Fredrikstad bibliotek

FASTE SAKER
Tore kontakter NBF og ber om Aktivitetstilskuddet, før studieturen.
Økonomi: 5700 på konto. 3.759,02 igjen på stipendkontoen
Medlemmer: 139 medlemmer per 1. november 2014

AKTIVITETSPLAN


Fokus på kommuneøkonomien og bibliotek

Tas opp igjen på neste møte

Samarbeide med Skolebibliotekarforeningen om en årlig fagdag

Bibliotekforeningen har tidligere år samarbeidet med Skolebibliotekforeningen i Østfold om en fagdag. I år har vi ikke hørt noe. Bente tar kontakt og hører hva som skjer. Vi er fortsatt interessert.

Arrangere fagseminar i samarbeid med BF

Tore har snakket med Lise Haugen Larsen, leder i Bibliotekarforbundet i Østfold (BFØ). BFØ ser ut å ta på seg hovedansvar for faglig opplegg. De har noen tanker for mulige tema på fagdagen. De kommer tilbake med mer info etter Landsmøtet sitt 14. november 2014

Arrangere årsmøte 2014
Vi ønsker å avholde både NBFØ og BFØ sine årsmøter samme dag, etter hverandre. Vi må planlegge rekkefølge og videre samarbeid. Tore opprettholder kontakt med Lise H. Larsen ved BFØ. Lunsjkostnader og middagskostnader deles i år mellom NBFØ og BFØ ? Dato er foreløpig onsdag 11.februar 2015 fra rundt 12:00. Anita sjekker om vi kan ha Fagseminar og Årsmøter ved St.Croixhuset i Fredrikstad 11/2-2014 eller på «EPA», Sarpsborg. –

Notater til Årsrapporten for Tore:
– Landsmøte mars – Anne Mette, Bente og Tore
– Organisasjonskurs – Tore
– Bibliotekledermøtet i Fredrikstad . Tore
– Fokus på Kommuneøkonomi.
– Studietur
– Pluss punktene i årsplanen.

Vi må kontakte valgkomiteen i NBFØ, slik at de kommer i gang med arbeidet å finne nye tillitsvalgte fra årsmøtet 2015: Ansvar Tore

Medlemsverving
Tore refererte til nye ideer for medlemsverving som kom frem på Organisasjonsmøtet på Haraldsheim i Oslo. Se saken to punkt nedenfor.

Arrangere studietur til Birmingham høsten 2014

Biblioteklaget dekker kostnadene ved omvisning på Birmingham Public Library. Cirka 1100, – NOK. Hans-Petter sjekker om det blir det omvisning og informasjon på formiddagen, eller om det deles opp til en formiddagsøkt og en ettermiddagsøkt.
– Synergieffekter gjennom planlegging, bygging og det å ha et godt og funksjonelt bibliotekbygg.
– Hva har dette skapt av tilleggseffekter for byen Birmingham.
– Hvordan er den økonomiske modellen for engelske folkebibliotek. Betalingsløsninger, gratisprinsipp osv. Hva kan de ta betalt for av tjenester. Hvordan dekkes bibliotekdriften.
– Vi må stille egne spørsmål. Legge ut forslag til disse på den interne Facebooksiden vår.  (Tore) – følge opp med spørsmål.
– Program for studieturen og viktig informasjon legges ut på ostfold.norskbibliotekforening.no

Følge opp initiativ fra NBF sentralt
Tore orienterte fra Organisasjonsmøtet i Oslo forrige uke.
Tore sender bibliotekspettboka til Anne Mette, Randi og Bente Dag Einar.

Utadrettet informasjonsvirksomhet
Egne nettsider, Facebook, Twitter og Instagram: Begynne på en informasjonsplan for synlighet for potensielle og faste medlemmer.
Oppgaver: Tore: a) Invitere Anne Mette til Østfoldbiblioteklist. b) Sende brukernavn og passord for Wordpress til Dag Einar.
Charlotte: Sjekker gode løsninger for en åpen Facebookside for NBFØ. Alle i gruppa kan legge ut, og offentlig.

Vi må ha større aktivitet på nettsidene våre. Hva kan vi ha på nettsidene våre?
Organisasjonskurs, innkalling møter, referat møter, hva skjer i Sarpsborg,
Legge inn på intern facebook om hva som skjer på. Charlotte, Dag Einar og Tore legger ut. Andre i styret som ønsker å publisere får passord av Tore

Møtet slutt 15:30
Referent: Tore