Rådmannens budsjettforslag – rasering av bibliotektilbudet i Sarpsborg

I budsjettet for neste år foreslår Rådmannen i Sarpsborg kommune å legge ned Tune områdebibliotek, og samtidig fjerne to stillinger. Norsk bibliotekforening avd. Østfold (NBFØ) er sterkt imot både nedleggelse av områdebiblioteket og redusering av antall stillinger.

Bibliotekloven pålegger biblioteket å drive utlån og aktiv formidling. Bibliotekene skal være en møteplass og uavhengig arena for offentlig samtale og debatt. Dette er vanskelig nok fra før, og blir ikke lettere med mindre areal og færre personalressurser.

Fjerner man et tilbud, forsvinner også etterspørselen. Man har for eksempel ingen helsekøer om det ikke finnes et helsetilbud. Nå vil nok heldigvis ingen ta fysisk skade av at et områdebibliotek legges ned, men det vil føre til lavere livskvalitet for veldig mange. Biblioteket er den viktigste sosiale møteplassen i dagens Norge, mister vi den, så er det mange som mister det eneste stedet de møter og snakker med andre mennesker. Biblioteket er også en svært viktig integreringsarena. Å fjerne tilbudet vil således gi en kortsiktig økonomisk gevinst, på litt lengre sikt vil det slå negativt ut på andre budsjett.

Å håpe at ressursene kan komme tilbake etter åpning av nytt bibliotek, er i beste fall optimistisk. Mange etablerer fort nye vaner, og å få et nytt tilbud vil ikke nødvendigvis trekke de gamle brukerne tilbake. I hvert fall ikke når det er et markert opphold mellom nedleggelse og opprettelse av nytt.

En del av filialens brukere vil nok likevel flytte over til hovedbiblioteket, da blir det større press der, det krever flere midler, ikke færre! Biblioteket og dets områdebibliotek er kanskje den viktigste faktoren for å bevare et levende lokalsamfunn. Biblioteket har i tillegg en sosialt utjevnende funksjon i lokalsamfunnet. Det er ikke riktig at alle Tunes lånere automatisk vil benytte tilbudet i sentrum. For noen vil en nedleggelse føre til at de mister bibliotektilbudet, og disse «noen» er de minst ressurssterke blant oss – de som trenger tilbudet mest.

Mister Sarpsborg Tune områdebibliotek, er det også mange barnehager og skoler som mister muligheten til faste bibliotekbesøk. Vi vet at mange studenter og skoleelever bruker arbeidsplassene på både hovedbiblioteket og filialene, og når vi vet hvordan skolebibliotekene stadig er utsatt for kutt og nedprioriteringer, vil dette være et betydelig tap for denne gruppen brukere. Alle bibliotek tar imot klassebesøk fra skolene. Dette er et svært viktig arbeid, men som også krever store ressurser. I tillegg må store arealer stenges for andre besøkende i periodene med besøk. Det sier seg selv at det blir svært vanskelig å overføre Tunes 13 årlige klassebesøk til hovedbiblioteket, både på grunn av plass og menneskelige ressurser. Transport til og fra biblioteket vil i bli dyrt og tidkrevende, både for skoler og barnehager.

Av offentlige midler som blir brukt, viser alle statistikker at de som blir brukt på bibliotek, er de pengene man får mest igjen for. Nedleggelse og kutt av antall stillinger er rett og slett en rasering av bibliotektilbudet. Det kan ikke en by som Sarpsborg være bekjent av.

Vi kan ikke tro annet enn at Rådmannen kun har vurdert dette ut ifra et budsjettperspektiv, men det må bli slutt på denne kortsiktige måten å spare penger på i slike prosesser. Vi håper dette innlegget er med på å synliggjøre noen av de store konsekvensene dette vil ha for kommunen, nærmiljøet, Sarpsborg bibliotek og viktigst av alt, den enkelte bibliotekbruker.

Kathrine Walthinsen,

styreleder NBFØ