Retningslinjer for Bibliotekprisen i Østfold

RETNINGSLINJER FOR BIBLIOTEKPRISEN FOR ØSTFOLD

 1. Bibliotekprisen i Østfold er opprettet av styret i Norsk bibliotekforening avd. Østfold i 2003 og sist godkjent av årsmøtet i 2012.
 2. Prisen tildeles et bibliotek, institusjoner, organisasjoner eller enkeltpersoner som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Østfold. Kriterier for utdelingen kan være spennende og offensive tiltak som er gjort i forbindelse med markedsføring, kulturformidling, brukervennlighet, tilgjengelighet, service, samarbeid osv.
 3. Prisen er laget spesielt for formålet.
 4. Prisen deles ut hvert andre år på foreningens årsmøte.
 5. Årsmøtet utnevner en jury på 3 personer, hvor en skal være foreningens leder. Juryen ledes av leder av foreningen. Det sittende styret foreslår to kandidater til juryen som velges for to år, hvor en velges først for ett år slik at det blir overlapping/kontinuitet.
 6. Kandidater til prisen kan foreslås av NBF avd. Østfolds medlemmer, bibliotekansatte i fylket og andre bibliotekinteresserte personer. Bibliotekprisens jurymedlemmer kan ikke foreslå kandidater.
 7. Forslag til kandidater må foreligge innen 1. desember hvert år. Juryens arbeid skal være avsluttet senest 3 uker før årsmøtet, slik at prisvinner/representant kan få en mulighet til å delta på årsmøtet til prisoverrekkelsen.
 8. Gitte budsjettrammer bør følges. Budsjettet skal dekke kostnader til prisen og reiseutgifter for prisvinner/representant.
 9. Prisen kunngjøres på årsmøtet og deretter i aktuelle fora.
 10. Prisen er avhengig av tildeling av sponsormidler.
 11. Retningslinjene kan endres med simpelt flertall av årsmøtet.

Retningslinjene er godkjent av Årsmøtet 2012

Tillegg i pkt. 5 «Det sittende styret foreslår to kandidater til juryen.» ble vedtatt på årsmøtet i NBFØ den 11.02.2009.

Tillegg i pkt. 4 «hvert andre år» ble vedtatt på årsmøtet i NBFØ den 25.02.2015.