Retningslinjer Stipend og Stipendfond NBF Østfold

Stipend og Stipendfond

Retningslinjer for Norsk bibliotekforening, Østfold

1.  Stipendfondet

a.     er opprettet for å øke interessen og muligheten for deltakelse på Bibliotekpolitiske konferanser og møter.

b.     er opprettet for å tilrettelegge for økt aktivitet i NBF, avd. Østfold sitt lokallag.

c.     Stipendfondet’s beløp skal stå under NBF, avd. Østfolds navn på egen bankkonto og administreres økonomisk av styret ved økonomiansvarlig.

i.    Stipendfondet’s størrelse for hvert år bestemmes av årsmøtet etter forslag fra det avgående styret.

ii.    Årsmøtets anbefaling er at man prøver å bestrebe at minimum kr. 2.500,- blir avsatt hvert år.  Stipendfondets størrelse avgrenses til max 10000,-. Overskytende går umiddelbart inn i NBFØ sitt driftsregnskap.

iii.    Beløpet legges inn i ”Forslag til Budsjett” for NBF, avd. Østfold til årsmøtet hvert år.

d.     Stipendfondet består av to medlemmer fra NBF, avd. Østfold som foreslås av styret og velges på årsmøtet og et medlem fra det til enhver tid sittende styre.

i.    Styremedlemmet har ikke stemmerett.

ii.    Ved uenighet blant de to valgte medlemmene vil styremedlemmet ha stemmerett.

iii.    Styret bestemmer hvilken av styremedlemmene som skal sitte i Stipendfondet.

iv.    Styremedlemmene (2) velges for 2 år av gangen, overlappende annethvert år. Styrets representant velges for ett år.

2.  Retningslinjer for å søke stipend er disse:

a.     Søkere må være personlig medlem av NBF.

b.     Formål: Å utvikle faglig kompetanse – fortrinnsvis i samsvar med NBFs virkeplan sentralt og lokalt.

c.     Søknaden må redegjøre for faglig aktivitet og budsjett.

d.     Søkere må oppgi eventuelle andre instanser det søkes om støtte fra, samt beløp.

e.     Søkere kan ikke søke om midler til avsluttede tiltak eller aktiviteter.

f.     Søkere må forholde seg til følgende 2 frister pr. kalenderår: 01.06. og 01.12.

g.     Stipendmottakere forplikter seg til å avlevere skriftlig rapport til NBF, avd. Østfold når aktiviteten/tiltaket avsluttes.

h.     Søknaden sendes til NBF, avd. Østfold og merkes ”Stipendfondet” (bruk den aktuelle adressen annonsert på nett og andre steder)

i.      Tildeling og utdeling av stipendet foretas av Stipendfondets medlemmer.

j.      Svarfrist til søkerne fra stipendfondet er 15.06 og 15.12.

 

NBF, avd. Østfold’s stipend annonseres på Østfoldlisten (eller tilsvarende), Østavind (bloggen) og andre aktuelle steder

Vedtatt på årsmøtet til NBF, Østfold 9.2.2011, endret 8.2.2012.

Styret av 2011
ved
Annette Koch/leder