Retningslinjer Valgkomiteen NBF Østfold

Retningslinjer for Valgkomiteen i Norsk Bibliotekforening, avdeling Østfold

Valgkomiteen skal før hvert årsmøte i Norsk Bibliotekforening, avdeling Østfold (NBFØ) finne følgende representanter som skal bli NBFØs nye styre: en styrelederfire styremedlemmer og to varamedlemmer, til sammen 7 personer, som skal styre NBFØ den kommende perioden.  Årsmøtet kan med alminnelig flertall endre styresammensetningen. (Årsmøtet i NBFØ holdes medio februar hvert år, vanligvis i annen uke av februar.)

I tillegg skal valgkomiteen foreslå to personer blant NBFØ sine medlemmer som skal være revisorer. Revisorenes oppgave er å kontrollere pengebruken i organisasjonen mellom hvert årsmøte og at styret via økonomiansvarlig har hatt en forsvarlig økonomisk styring. Revisorer velges for ett år av gangen.

Valgkomiteen skal bestå av en leder og to valgkomitemedlemmer. Valgkomiteens leder velges av årsmøtet. Det avtroppende styret i NBFØ foreslår medlemmer til ny valgkomite. Valgkomiteens leder sitter for 1 år, mens minst en av valgkomitemedlemmene velges for to år for å sikre kontinuitet.

  • Lederstyremedlemmer og varamedlemmer til styret velges for 2 år, men slik at det alltid er to styremedlemmer, samt en varamedlem som er på valg hvert år. Dette for å sikre kontinuitet.
  • Valgkomiteen ber det sittende styret om en oversikt over hvem som er på valg før hvert årsmøte. Valgkomiteen må legge frem sitt forslag før årsmøtet, men kan også velge å sende valgkomiteens forslag ut sammen med årsmøtepapirene, senest tre uker før årsmøtet.
  • Valgkomiteen bør sørge for at det finnes representanter for begge kjønn, geografiske spredning, og de ulike bibliotektypene (folke-, fag-, og skolebibliotek), samt blant merkantile og bibliotekarer som har lyst til å jobbe for biblioteksaken i hele Østfold.
  • Valgkomiteens leder legger frem komiteens forslag under NBFØ sitt årsmøte og argumenterer for sine valg om nødvendig.

Styret av 2011
ved
Annette Koch/Leder